Create
Info
Fantasy
Live
Scorecard
129/9 (20)
BJS won by 19 runs.
Player of the match: Lokman Nur Hakim Sahar
 
19.6 Akram Malik to Muhammad Rifqi Iman Khamis, 1 run,
19.5 Akram Malik to Nadeen Dananjaya, 1 run,
19.4 Akram Malik to Muhammad Rifqi Iman Khamis, 1 run,
19.3 Akram Malik to Nadeen Dananjaya, 1 leg bye,
19.2 Akram Malik to Nadeen Dananjaya, Four,
19.1 Akram Malik to Muhammad Rifqi Iman Khamis, 3 runs,
18.6 Akmal Ahmad to Muhammad Rifqi Iman Khamis, 1 run,
18.5 Akmal Ahmad to Nadeen Dananjaya, 1 run,
18.4 Akmal Ahmad to Muhammad Rifqi Iman Khamis, 1 run,
18.3 Akmal Ahmad to Nadeen Dananjaya, 1 run,
18.2 Akmal Ahmad to Nadeen Dananjaya, no run,
18.1 Akmal Ahmad to Muhammad Rifqi Iman Khamis, 1 run,
17.6 Muhammad Faiz Ahmad Nasir to Muhammad Rifqi Iman Khamis, 1 run,
17.5 Muhammad Faiz Ahmad Nasir to Muhammad Rifqi Iman Khamis, no run,
17.4 Muhammad Faiz Ahmad Nasir to Muhammad Rifqi Iman Khamis, 2 runs,
17.3 Muhammad Faiz Ahmad Nasir to Muhammad Rifqi Iman Khamis, 2 runs,
17.2 Muhammad Faiz Ahmad Nasir to Muhammad Rifqi Iman Khamis, Four,