Create
Info
Fantasy
Live
Scorecard
68/7 (20)
69/2 (16.4)
EME won by 8 wickets
 
16.4 Ganesh Divya to Akshaya Sadanandan, Six
16.3 Ganesh Divya to Akshaya Sadanandan, no run
16.2 Ganesh Divya to Akshaya Sadanandan, Four
16.1 Ganesh Divya to Sabin Miriam Keziah, 1 run
15.6 S Sajana to Akshaya Sadanandan, no run
15.5 S Sajana to Sabin Miriam Keziah, 1 run
15.4 S Sajana to Akshaya Sadanandan, 1 run
15.3 S Sajana to Akshaya Sadanandan, no run
15.2 S Sajana to Akshaya Sadanandan, no run
15.1 S Sajana to Akshaya Sadanandan, no run
14.6 Diya Gireesh to Sabin Miriam Keziah, no run
14.5 Diya Gireesh to M Abina, no run
14.4 Diya Gireesh to M Abina, no run
14.3 Diya Gireesh to M Abina, no run
14.2 Diya Gireesh to M Abina, Four
14.1 Diya Gireesh to M Abina, no run
13.6 Ganesh Divya to Akshaya Sadanandan, no run