Create
Info
Fantasy
Live
Scorecard
221/10 (47.3)
225/4 (35.5)
Northants won by 6 wkts (85b rem)
 
35.5 KS Carlson to RI Keogh, Four
35.4 KS Carlson to LD McManus, 1 run
35.3 KS Carlson to LD McManus, no run
35.2 KS Carlson to LD McManus, no run
35.1 KS Carlson to LD McManus, Four
34.6 JAR Harris to LD McManus, 1 run
34.5 JAR Harris to LD McManus, no run
34.4 JAR Harris to LD McManus, no run
34.3 JAR Harris to LD McManus, Four
34.2 JAR Harris to LD McManus, no run
34.1 JAR Harris to LD McManus, no run
33.6 KS Carlson to LD McManus, 1 run
33.5 KS Carlson to LD McManus, no run
33.4 KS Carlson to LD McManus, no run
33.3 KS Carlson to SA Zaib, no run
33.2 KS Carlson to SA Zaib, no run
33.1 KS Carlson to SA Zaib, no run